บริการสินเชื่อเพื่อสมาชิก

โครงการพิเศษสินเชื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

ปณิธานของสหกรณ์

"สหกรณ์ปราถนาให้สมาชิก กินอิ่ม นอนอุ่น มีทุนทำกิน ปลอดจากหนี้สิน และมีสวัสดิการ"