สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด

หน้าที่ของสมาชิก

หน้าที่  หมายถึง  สิ่งที่สมาชิกจะต้องทำตามที่กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแห่งกิจการ  สมาชิกจึงต้องมีหน้าที่ ดังนี้

 1. สะสมเงินค่าหุ้นและฝากเงินเพื่อเพิ่มทุนให้แก่สมาชิกและสหกรณ์อย่างสม่ำเสมอ
 2. ชำระหนี้เงินกู้/พร้อมดอกเบี้ย ตามสัญญาที่ระบุไว้  เมือมีการก่อหนี้ขึ้นกับสหกรณ์
 3. เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญและประชุมใหญ่วิสามัญที่สหกรณ์จัดให้มีขึ้น เพื่อลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ หรือเสนอแนะข้อคิดเห็น
 4. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ สนับสนุนชักชวน ผู้สนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกใช้บริการกับสหกรณ์
 5. ศึกษาติดตามการบริหารงาน ให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่สหกรณ์ จัดขึ้นเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น
 6. ร่วมมือกับสหกรณ์ปลูกจิตสำนึกให้กับชุมชนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม รวมถึงพัฒนาสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ
 7. ปฎิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์
เป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแล้วต้องปฎิบัติ
 1. ควบคุมรายได้ของตนหรือของครอบครัวให้เพียงพอกับรายจ่ายและให้มีเหลือเก็บออมอย่างสม่ำเสมอ
 2. ปฎิบัติตามระเบียบ/ข้อบังคับของสหกรณ์
 3. เข้าร่วมประชุมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสหกรณ์ทุกครั้ง
 4. ชักชวนเพื่อน ๆ ให้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์
 5. ติดตามข่าวสารและการทำงานของสหกรณ์
 6. หมั่นศึกษาอบรมให้มีความรู้ เรื่องของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
สิ่งที่สมาชิกควรทราบและปฎิบัติ
 1. สมาชิกจะต้องเป็นผู้เก็บรักษาสมุดประจำตัวสมาชิกของตนเอง
 2. สมาชิกควรจะต้องรู้เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่สหกรณ์กำหนด
 3. สมาชิกควรจะทราบขั้นตอน วิธีการ การพิจารณาเงินกู้ของคณะกรรมการ

ปณิธานของสหกรณ์

"สหกรณ์ปราถนาให้สมาชิก กินอิ่ม นอนอุ่น มีทุนทำกิน ปลอดจากหนี้สิน และมีสวัสดิการ"
ภาวัต ศุภสุวรรณ
ประธานกรรมการ