ประเภทของสมาชิก

สมาชิกสมทบ

สมาชิกสมทบ

      คือ บุคคลที่บรรลุนิติภาวะหรือไม่บรรลุนิติภาวะ สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์เพื่อใช้บริการของสหกรณ์บางประการ แต่ไม่มีสิทธิเป็นตัวแทนหรือใช้สิทธิใช้เสียงในสหกรณ์แต่อย่างใด

คุณสมบัติสมาชิกสมทบ
 1. เป็นบุคคลธรรมดาทั้งบรรลุนิติภาวะและยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือเป็นกลุ่มหรือองค์กรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของชุมชน
 2. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
 3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม
 4. เป็นผู้ที่จะปฎิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ฯ
เอกสารประกอบการสมัครสมาชิกสมทบ 
 1. สำเนาสูติบัตร (กรณีผู้สมัครอายุไม่เกิน 7 ปีบริบูรณ์หรือยังไม่ได้ทำบัตรประชาชน)
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 5. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง
ขั้นตอนการสมัครสมาชิก
 1. ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก แจ้งความจำนง ยื่นเอกสารกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร และสมัครด้วยตนเองหรือพร้อมผู้ปกครองที่สำนักงานสหกรณ์
 2. ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า(ค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์ จะเรียกคืนไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด)
 3. ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติ จากคณะกรรมการอำนวยการหรือคณะกรรมการดำเนินการ
ห้ามมิให้สมาชิกสมทบใช้สิทธิ ดังนี้
 1. กู้เงินจากสหกรณ์
 2. ถือหุ้นในสหกรณ์
 3. นับชื่อของสมาชิกสมทบเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่
 4. ออกเสียงในเรื่องใด ๆ ของสหกรณ์
 5. เข้าเป็นกรรมการดำเนินการของสหกรณ์
สิทธิของสมาชิกสมทบ
 1. ได้รับบริการทางวิชาการและเข้ากิจกรรม
 2. ได้รับบริการทางธุรกิจจากสหกรณ์ (ฝากเงิน)
หน้าที่ของสมาชิกสมทบ
 1. ต้องปฎิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคำสั่งของสหกรณ์ในเรื่องเกี่ยวกับสมาชิกสมทบ
 2. เข้าร่วมประชุมตามที่สหกรณ์นัดหมาย
การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ
 1. ตาย หรือ เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
 2. ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดอันกระทำโดยประมาท
 3. ลาออกจากสหกรณ์และได้อนุญาตแล้ว
 4. ขาดคุณสมบัติตามข้อ 45

ปณิธานของสหกรณ์

"สหกรณ์ปราถนาให้สมาชิก กินอิ่ม นอนอุ่น มีทุนทำกิน ปลอดจากหนี้สิน และมีสวัสดิการ"
ภาวัต ศุภสุวรรณ
ประธานกรรมการ