บริการของสหกรณ์

บริการสินเชื่อ กู้ง่าย จ่ายสบาย

 

หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเบื้องต้น

 1. คุณสมบัติของสมาชิก หมายถึง คุณลักษณะของสมาชิกในการให้ความสนใจ ร่วมมือปฎิบัติตามหลักการของสหกรณ์ฯ ก่อนได้รับสิทธิการกู้ยืมเงิน โดยสหกรณ์ฯ ได้กำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ในระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก และกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แต่ละประเภทให้สมาชิกถือปฎิบัติ
 2. วัตถุประสงค์ของการกู้ยืม หมายถึง ความจำเป็นที่สมาชิกต้องการกู้ ซึ่งต้องไม่ขัดกับระเบียบของสหกรณ์ และต้องเหมาะสมกับวงเงินกู้ยืม และแนวทางการนำเงินกู้ไปใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก
 3. ความสามารถในการชำระหนี้เงินกู้ หมายถึง แนวทางการนำเงินกู้ไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ขอกู้ วิธีการบริหารเงินของสมาชิกที่จะสร้างรายได้ควบคุมค่าใช้จ่าย ให้มีเงินเหลือเพียงพอที่จะนำมาชำระหนี้สินแก่สหกรณ์ฯ
 4. หลักประกันหนี้ หมายถึง บุคคลที่ตกลงค้ำประกันเงินกู้ให้กับสมาชิกผู้กู้ โดยร่วมรับรองว่าจะยอมรัยผิดชอบตามความเสียหายที่เกิดขึ้น เมื่อผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้กับสหกรณ์ฯ หรือสมาชิกสามารถนำอสังหาริมทรัพย์ ที่ดินอันปลอดภาระใดๆ มาจำนองไว้กับสหกรณ์ฯ เพื่อเป็นหลักประกันหนี้เงินกู้ได้ โดยทรัพย์นั้นจะต้องเป็นของสมาชิกผู้กู้เอง และอยู่ภายในจังหวัดภูเก็ตเท่านั้น

คุณสมบัติเบื้องต้น

 1. สมาชิกประกอบอาชีพสุจริตไม่ผิดกฎหมายที่พิสูจน์ได้ว่ามีรายได้เป็นหลักฐาน
 2. สมาชิกไม่เป็นผู้มีหนี้สินผูกพ้น ล้นพ้นตัว หรือบุคคลล้มละลาย
 3. ผ่านการอบรมหลักสูตร “สมาชิกใหม่” ตามระเบียบที่สหกรณ์ฯ กำหนด
 4. สมาชิกสะสมค่าหุ้น สม่ำเสมอติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 5. สมาชิกต้องเข้ารับการพิจารณาเงินกู้ตามวันและเวลาที่สหกรณ์กำหนด
 6. เมื่อมายื่นกู้และทำการประเมิณเบื่องต้นจะต้องได้ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน

สมาชิกกู้ได้เมื่อ….?

 1. สะสมเงินค่าหุ้นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน สามารถกู้เงินประเภทไม่เกิน 80% ของเงินสะสมค่าหุ้นและหรือรวมเงินฝากออมทรัพย์ค้ำประกัน
 2. สมาชิกผ่านการอบรม “หลักสูตรสมาชิกใหม่” ครบตามเงื่อนไขการเข้าอบรมสมาชิกสามารถกู้ได้ทุกประเภท (ยกเว้นโครงการเงินกู้พิเศษ ตามเงื่อนไขโครงการ)

เงื่อนไขการผ่านอบรมหลักสูตร“สมาชิกใหม่”

สมาชิกผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตร “สมาชิกใหม่” ตามที่ระยะเวลาที่สหกรณ์กำหนด ดังนี้

 1. สมาชิกสมัครครั้งที่ 1 นับจากวันที่อบรมครบ 360 วัน เช่น อบรมวันที่ 16 ส.ค.2552 ครบกำหนดกู้ได้ 12 ส.ค.2553
 2. สมาชิกสมัครครั้งที่ 2 ขึ้นไป นับจากวันที่อบรมครบ 545 วัน เช่น อบรมวันที่ 16 ส.ค.2552 ครบกำหนดกู้ได้ 16 กุมภาพันธ์ 2554
 3. ผู้สนใจ ให้นับจากวันที่สมัครเป็นสมาชิก เช่น อบรมในวันที่ 16 ส.ค.2552 แต่มาสมัครเป็นสมาชิกในวันที่ 25 ส.ค.2552 ก็ครบกำหนดกู้ได้ 20 ส.ค.2553

กรณีผู้สนใจที่เข้าร่วมอบรมไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่เข้าอบรมต้องสมัครเป็นสมาชิก หากพ้นกำหนด สิทธิในการเข้าอบรมก็สิ้นสุด

ประเภทเงินกู้หลักประกันวงเงินกู้คุณสมบัติผู้กู้ค่าธรรมเนียมระยะเวลาอนุมัติอัตราดอกเบี้ย(ต่อปี)
เงินกู้พิเศษ
1.เงินกู้พิเศษไม่เกิน 80% ของเงินสะสมค่าหุ้นเงินสะสมค่าหุ้นไม่เกิน 80%ของเงินสะสมค่าหุ้นของสมาชิกสะสมค่าหุ้นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน50 บาทอนุมัติทันที11 %
2.เงินกู้พิเศษไม่เกิน80% ของเงินสะสมค่าหุ้นรวมเงินฝากค้ำประกัน1.เงินสะสมค่าหุ้น
2.เงินฝาก
1.ไม่เกิน 80%ของเงินสะสมค่าหุ้น
2.เงินฝากค้ำ 100 %
สะสมค่าหุ้นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน50 บาทอนุมัติทันที11 %
3.เงินกู้พิเศษอสังหาริมทรัพย์ค้ำประกันโฉนดที่ดิน/นส 3ก.ใน จ.ภูเก็ตไม่เกิน 80% ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ (สูงสุดไม่เกิน 10% ของทุนเรือนหุ้นสหกรณ์ ณ ขณะนั้น)1.สะสมค่าหุ้นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน
2.ผ่านการอบรมหลักสูตรสมาชิกใหม่ครบตามเงื่อนไข
0.3 % ของวงเงินกู้ขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุด 3,000 บาท45 วัน (ขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาที่สมาชิกยื่นกู้11 %
ประเภทเงินกู้หลักประกันวงเงินกู้คุณสมบัติผู้กู้ค่าธรรมเนียมเงินกู้ระยะเวลาอนุมัติ

อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)

เงินกู้สามัญ 5 เท่าของเงินสะสมค่าหุ้นของสมาชิก
1.เงินกู้สามัญ 5 เท่า
ของเงินสะสมค่าหุ้น
ของสมาชิกมีสมาชิก
ค้ำประกัน
สมาชิกค้ำประกันเต็มจำนวนเงินกู้ระยะเวลาสะสม ค่าหุ้น (เดือน)5 เท่าของเงินสะสมค่าหุ้นของสมาชิกแต่ไม่เกินสิทธิ์ของสมาชิก1.สะสมค่าหุ้นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน
2.ผ่านการอบรมหลักสูตร “สมาชิกใหม่”
3.มีเครดิตดี
50 บาท45 วัน
(ขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาที่สมาชิกยื่นกู้)
15%
6-36
37-60
61-84
85-120
120 ขึ้นไป
50,000
100,000
200,000
400,000
800,000
ประเภทเงินกู้หลัก
ประกัน
วงเงินกู้คุณสมบัติผู้กู้ค่าธรรมเนียม
เงินกู้
ระยะเวลา
อนุมัติ
อัตราดอกเบี้ย
(ต่อปี)
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
 1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
ระยะเวลาสะสมค่าหุ้น (เดือน)วงเงินกู้ 80% ของเงินสะสมค่าหุ้นสมาชิกแต่ไม่เกินสิทธิ์ของสมาชิก
 1. สะสมค่าหุ้นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน
 2. ผ่านการอบรมหลักสูตร “สมาชิกใหม่”
 3. มีเครดิตดี
 4. ชำระคืนเงินต้นเงินกู้สามัญ(บุคคลค้ำประกัน)มาแล้วไม่น้อยกว่า 30% ของวงเงินกู้
20 บาท

อนุมัติทันที

15%
12-36
37 ขึ้นไป
5,000
10,000