ทำความรู้จักกับเราให้มากขึ้น

ข้อมูลประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

สถานะการเงิน

135.99
ทุนเรือนหุ้น (ล้านบาท)
257.68
เงินฝากออมทรัพย์ (ล้านบาท)
270.64
จำนวนเงินให้กู้ (ล้านบาท)
6125
จำนวนสมาชิก