ทำความรู้จักกับเราให้มากขึ้น

ข้อมูลประจำเดือน สิงหาคม 2019

สถานะการเงิน

136.34
ทุนเรือนหุ้น (ล้านบาท)
209.91
เงินฝากออมทรัพย์ (ล้านบาท)
288.29
จำนวนเงินให้กู้ (ล้านบาท)
6237
จำนวนสมาชิก
Last news

ข่าวสารประชาสัมพันธ์