ทำความรู้จักกับเราให้มากขึ้น

ข้อมูลประจำเดือนมกราคม 2563

สถานะการเงิน

136.38
ทุนเรือนหุ้น (ล้านบาท)
251.01
เงินฝากออมทรัพย์ (ล้านบาท)
272.53
จำนวนเงินให้กู้ (ล้านบาท)
6153
จำนวนสมาชิก