ทำความรู้จักกับเราให้มากขึ้น

ข้อมูลประจำเดือนกรกฎาคม 2563

สถานะการเงิน

138.41
ทุนเรือนหุ้น (ล้านบาท)
226.54
เงินฝากออมทรัพย์ (ล้านบาท)
262.16
จำนวนเงินให้กู้ (ล้านบาท)
6028
จำนวนสมาชิก