ทำความรู้จักกับเราให้มากขึ้น

ข้อมูลประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

สถานะการเงิน

136.08
ทุนเรือนหุ้น (ล้านบาท)
270.70
เงินฝากออมทรัพย์ (ล้านบาท)
267.70
จำนวนเงินให้กู้ (ล้านบาท)
6068
จำนวนสมาชิก