ทำความรู้จักกับเราให้มากขึ้น

ข้อมูลประจำเดือน กรกฎาคม 2019

สถานะการเงิน

136.30
ทุนเรือนหุ้น (ล้านบาท)
250.37
เงินฝากออมทรัพย์ (ล้านบาท)
290.83
จำนวนเงินให้กู้ (ล้านบาท)
6246
จำนวนสมาชิก
Last news

ข่าวสารประชาสัมพันธ์