บริการของสหกรณ์

สวัสดิการเพื่อสมาชิก

สวัสดิการเงินกู้ (ส.ก.1)

ให้ความคุัมครองสมาชิกผู้กู้ กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพโดยสิ้นเชิง ด้วยวงเงินสูงสุดถึง 500,000 บาท ช่วยให้ผู้ค้ำประกันและทายาทไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับใช้หนี้ต่อ

สวัสดิการเงินสะสม (ส.ก.2)

ส่งต่อมรดกให้คนที่คุณรัก เงินที่สะสมไว้จะได้รับการสมทบให้อีก 200% ของสูงสุดไม่เกิน 600,000 บา โดยจะจ่ายเงินสมทบเงินสะสมให้แก่ทายาท หรือผู้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุ

สวัสดิการสร้างครอบครัวใหม่

เพียงเป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แต่งงานสร้างครอบครัวใหม่ (เฉพาะครั้งแรก) สามารถติดต่อขอรับสวัสดิการได้ภายใน 45 วัน

สวัสดิการรับขวัญทายาท

เตรียมความพร้อมให้กับลูกน้อย เพียงนำใบรับรองแพทย์มายืนยันและเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อบุตรของท่าน สหกรณ์ฯมอบเงินสมทบเดือนละ 50 บาทให้ทุกๆเดือนที่ท่านมีการฝาก ตั้งแต่ทายาทอยู่ในครรภ์  อายุครบ 4 ปี บริบูรณ์ และรับเพิ่มอีกก้อนเมื่อคลอดบุตร

สวัสดิการปลอบขวัญผู้ป่วย

เจ็บป่วยไม่สบาย เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 3 วันติดต่อกัน สหกรณ์มอบสวัสดิการเพื่อช่วยชดเชยรายได้ โดยท่านสามารถนำใบรับรองแพทย์มาขอรับสวัสดิการได้ที่สหกรณ์ฯ ภายใน 90 วัน

สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก

ในวะระสุดท้ายของชีวิต สหกรณ์ฯ มอบสวัสดิการเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้รับโอนผลประโยชน์ เป็นจำนวนเงินสูงสุดไม่เกิน 22,000 บาท โดยผู้รับโอนผลประโยชน์สามารถติดต่อขอรับสวัสดิการได้ภายใน 1 ปี

ปณิธานของสหกรณ์

"สหกรณ์ปราถนาให้สมาชิก กินอิ่ม นอนอุ่น มีทุนทำกิน ปลอดจากหนี้สิน และมีสวัสดิการ"
ภาวัต ศุภสุวรรณ
ประธานกรรมการ