สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด

ความเป็นมาของสหกรณ์

ที่มาและจุดเริ่มต้น

   สืบเนื่องมาจากในอดีตชุมชนหมู่บ้าน บ้านท่าเรือใหม่ ร่วมใจพัฒนา ม.7 เป็นลักษณะชุมชนเปิด ส่วนใหญ่ประชาชนในชุมชนกว่าร้อยละ ๙๕ มาจากต่างถิ่น สืบเนื่องมาจากความยากจนเป็นหลักต้องการมีรายได้และอาชีพ ในชุมชนจึงมีความหลากหลายในด้านอาชีพ แต่ส่วนใหญ่ฐานะความเป็นอยู่ยังยากจน มีความขัดแย้งในเรื่องต่างๆ ภายในชุมชนมากมาย ผู้อยู่อาศัยในชุมชนมีความต้องการเงินทุนในการลงทุนเพื่อประกอบอาชีพ แต่ขาดเงินทุน

   ขณะนั้นคุณภาวัต ศุภสุวรรณ ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ต.รัษฎา พร้อมด้วยแกนนำชุมชน ประกอบด้วย คุณนิตย์ ชูวิจิตร์, คุณไพบูลย์ อาจสมโภชน์ หัวหน้าสำนักงานการเคหะ(ในขณะนั้น) คุณชัยณรงค์ หนูจีนเส้ง (ร้านขายยาเภสัชชุมชน)มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น จึงร่วมกันหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว จากการศึกษาและหาแนวทางเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนในชุมชน จนได้ข้อสรุปว่าควรจะมีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ในหมู่บ้านขึ้นมา เพื่อเป็นการระดมทุนให้กับผู้ที่เดือดร้อน สร้างนิสัยในการออมให้กับคนในชุมชนเมื่อถึงคราวจำเป็นก็สามารถกู้ยืมไปลงทุนหรือชำระหนี้สินนอกระบบในอัตราดอกเบี้ยต่ำ ถึงสิ้นปีก็มีเงินปันผลให้ตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ มีสวัสดิการด้านต่างๆให้กับผู้ที่เข้ามาเป็นสมาชิก จึงได้ทำการศึกษาหารูปแบบกลุ่มและกองทุนที่เหมาะสมและให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่ของคนในชุมชน จนสรุปได้ว่ารูปแบบที่เหมาะสมกับชุมชนควรจะเป็นในแบบของเครดิตยูเนี่ยน

เริ่มก่อตั้งสหกรณ์

   จากนั้นได้ทำการหาแนวร่วมเพื่อที่จะได้ดำเนินการจัดตั้งกลุ่ม ซึ่งได้ใช้เวลาไปนานพอสมควรเพราะจำเป็นที่จะต้องสรรหาบุคคลที่มีความรู้และความสามารถเข้ามาร่วมกันทำงาน ประกอบกับงานเหล่านี้เป็นงานที่ต้องเสียสละ ไม่มีค่าตอบแทนเป็นเงิน นอกจากความรู้ความสามารถแล้ว จะต้องมีอุดมการณ์ร่วมกันในการช่วยเหลือ และร่วมกันพัฒนาชุมชน จนกระทั่งมีการรวมกลุ่มกันได้ระดับหนึ่ง จึงได้จัดประชุมร่วมกันเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม2540 ณ บริเวณสนามกลางหมู่บ้านการเคหะ โดยมี คุณเสน่ห์ ศรีรักษา เจ้าหน้าที่ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสาขาภาคใต้ ได้กรุณามาให้คำแนะนำ ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับเครดิตยูเนี่ยนแก่สมาชิกกลุ่ม

   วันนี้ได้เริ่มมีการรับสมัครสมาชิก รับเงินสะสมค่าหุ้นเป็นครั้งแรก โดยมีสมาชิกเริ่มแรก 78 ราย (นับผู้สมัครถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2540) ทุนเรือนหุ้น 29,400 บาท จึงนับได้ว่ากลุ่มเครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต ก่อกำเนิดขึ้นอย่างเต็มตัวในวันที่ 20 พฤษภาคม 2540

   นอกจากนี้ การส่งเสริมการออมให้กับเยาวชน สมาชิก การให้ความรู้ความเข้าใจในระบบสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง การเสริมสร้างความรับผิดชอบ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การเสียสละเพื่อส่วนรวม จะต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนในอนาคต สมดังคำขวัญ “ที่พึ่งยามยาก ที่ฝากยามเหลือ เผื่อให้ลูกหลาน” เจตนารมณ์ อุดมการณ์ของคณะกรรมการและสมาชิก

จากการทำงานตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกลุ่ม การดำเนินงานในรูปแบบของเครดิตยูเนี่ยน ตลอดจนการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์เพื่อให้เป็นนิติบุคคล และเป็นที่ยอมรับของบุคคลภายนอก

เป้าหมาย

   สหกรณ์ฯมีเป้าหมายที่จะเป็นสถาบันการเงินที่เข้มแข็ง เป็นแหล่งรวมคนในชุมชนเข้าด้วยกัน เพื่อประโยชน์โดยรวมของชุมชน ในการร่วมมือกันพัฒนายกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ทำให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ ทุกคนมีความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดยาเสพติด เป็นชุมชนที่น่าอยู่ น่าอาศัย

   ทั้งนี้สหกรณ์ฯได้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลัก และดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. รวบรวมคนในชุมชน และคนที่สนใจในกิจการสหกรณ์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชน พัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นชุมชนเข้มแข็งในอนาคต
  2. จัดสวัสดิการให้กับสมาชิกอย่างหลากหลาย และกระจายสู่สมาชิกอย่างเป็นธรรม
  3. ให้โอกาสกับสมาชิกทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
  4. ปลูกฝังนิสัยการออม และการบริหารจัดการด้านการเงินภายในครัวเรือนให้แก่สมาชิก และเยาวชน
  5. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการภายใน ทั้งในเรื่องการเงิน การบัญชี ต้องมีความถูกต้อง พร้อมได้รับการตรวจสอบตลอดเวลา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิก

ปณิธานของสหกรณ์

"สหกรณ์ปราถนาให้สมาชิก กินอิ่ม นอนอุ่น มีทุนทำกิน ปลอดจากหนี้สิน และมีสวัสดิการ"
ภาวัต ศุภสุวรรณ
ประธานกรรมการ