สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด

สิทธิของสมาชิก

สิทธิ หมายถึง อำนาจอันชอบธรรมของสมาชิกที่จะกระทำการใด ๆ ได้ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติของสหกรณ์ ตามสิทธิ ดังต่อไปนี้
  1. สิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ตรวจสอบ  รับทราบการบริหารงานของสหกรณ์ฯ ทุกแขนง  เสนอข้อคิดเห็น  เสนอแนะ  และลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่
  2. สิทธิได้รับการเลือกตั้ง จากที่ประชุมใหญ่เป็นประธานกรรมการดำเนินการหรือกรรมการดำเนินการ หรือผ็ตรวจสอบกิจการ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
  3. สิทธิการกู้ยืมเงิน
  4. สิทธิรับเงินปันผล/เงินเฉลี่ยคืน
  5. สิทธิที่จะได้รับสวัสดิการต่างๆ ของสหกรณ์
  6. สิทธิการบริการทางด้านการเงินอื่นๆ ที่สหกรณ์จัดขึ้นไว้เพื่อนสมาชิกโดยเท่าเทียมกัน
  7. สิทธิการบริการด้านการศึกษาวิชาการ และส่งเสริมอาชีพ
  8. สิทธิประชาธิปไตยโดยเท่าเทียม

ปณิธานของสหกรณ์

"สหกรณ์ปราถนาให้สมาชิก กินอิ่ม นอนอุ่น มีทุนทำกิน ปลอดจากหนี้สิน และมีสวัสดิการ"
ภาวัต ศุภสุวรรณ
ประธานกรรมการ