สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด

การสมัครสมาชิก

สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด

สมาชิก คือ เจ้าของสหกรณ์ โดยการถือหุ้น (สะสมเงินค่าหุ้น) เป็นรายเดือนๆ ละเท่าๆ กัน มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ถือหุ้นขั้นต่ำ 100 บาท/เดือน

คุณสมบัติของสมาชิก

 1. เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
 2. เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
 3. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ มีกิจการร่วมกัน และพร้อมที่จะปฎิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์
 4. มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอื่น
 5. ไม่เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด
 6. เป็นบุคคลที่ไม่กระทำการใดๆ เป็นปฎิปักษ์กับสหกรณ์ เป็นคนที่มีความสุจริตใจ  และอุปนิสัยดี
 7. พร้อมเข้ารับการศึกษาเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เรื่องเกี่ยวข้องกับเครดิตยูเนี่ยน

เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

 1. ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก แจ้งความจำนง ยื่นเอกสารกรอกแบบฟอร์ม ใบสมัคร และสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานสหกรณ์
 2. ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า (ค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์ จะเรียกคืนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใด)
 3. ผู้สมัครจะต้องฝึกสะสมเงินอย่างสม่ำเสมอ ตามสัญญาที่ระบุไว้ในใบสมัครอย่างน้อย 6 เดือน
 4. ผู้สมัคร จะต้องเข้ารับฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ “หลักสูตรอบรมสมาชิกใหม่”

อัตราค่าธรรมเนียมแรกเข้า

 1. ผู้สมัครใหม่ ครั้งที่ 1
 • อัตราค่าธรรมเนียมแรกเข้า       100      บาท
 1. ผู้สมัครใหม่ ครั้งที่ 2          (ลาออกมาแล้ว 1 ครั้ง)
 • อัตราค่าธรรมเนียมแรกเข้า       300      บาท
 1. ผู้สมัครใหม่ ครั้งที่ 3          (ลาออกมาแล้ว 2 ครั้ง)
 • อัตราค่าธรรมเนียมแรกเข้า       500      บาท
 1. ผู้สมัครใหม่ ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป
 • อัตราค่าธรรมเนียมแรกเข้า       1,000   บาท

ปณิธานของสหกรณ์

"สหกรณ์ปราถนาให้สมาชิก กินอิ่ม นอนอุ่น มีทุนทำกิน ปลอดจากหนี้สิน และมีสวัสดิการ"
ภาวัต ศุภสุวรรณ
ประธานกรรมการ