บริการสินเชื่อเพื่อสมาชิก

โครงการพิเศษสินเชื่อเพื่องานพิธี

ปณิธานของสหกรณ์

"สหกรณ์ปราถนาให้สมาชิก กินอิ่ม นอนอุ่น มีทุนทำกิน ปลอดจากหนี้สิน และมีสวัสดิการ"