สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด

สารจากผู้ก่อตั้งสหกรณ์ฯ

   มีหลายสิ่งและหลายอย่างที่คนเรา ปรารถนาและต้องการ แต่ใช่ว่าทุกคนจะสมหวัง มีหลายคนที่สมหวังและไม่สมหวัง แต่ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งขาดโอกาส เขาเหล่านั้นได้แต่เพียงฝันว่าสักวันหนึ่งชีวิตจะดีขึ้น เมื่อครั้งที่ผมยังเป็นผู้ใหญ่บ้านที่นี่มีชาวบ้านหลายคนมาหา มาปรับทุกข์ มาพูด มาคุย มาเล่าถึงปัญหาชีวิต ถึงความยากลำบากในการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน ทุกคนล้วนแต่มีปัญหาที่แตกต่างกันไป ส่วนใหญ่มาจากรายได้ ไม่พอกับรายจ่าย มีหนี้สินนอกระบบ ซึ่งอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับสถาบันการเงิน เพราะเขาเหล่านั้นขาดโอกาส ที่จะเข้าถึงแหล่งทุน ชาวบ้านส่วนใหญ่ของชุมชนแห่งนี้เป็นคนต่างถิ่น 90% (นี่คือประเทศไทย) หลายคนมีความชำนาญในแต่ละสาขาอาชีพของตนแล้วแต่ความถนัด หรือความชอบส่วนตัว แต่เขาเหล่านั้นขาดเงินลงทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ จึงเกิดปัญหาการกู้ยืมเงินนอกระบบขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหา “ผมเห็นว่าถ้าปล่อยเอาไว้อาจจะเป็นปัญหาที่ยากต่อการแก้ไข” น่าจะมีแนวทางการแก้ไขที่ยั่งยืนและถาวรให้กับพวกเขาเหล่านั้น

      จึงเกิดแนวความคิด ที่จะทำให้ชุมชนแห่งนี้เป็นแหล่งทุนที่ถาวร และไม่มีหนี้สินนอกระบบ ตัวผมและคณะผู้ก่อตั้งอีก 3 ท่าน ได้ร่วมกันศึกษาหาแนวทาง โดยนำปัญหามาวิเคราะห์ และปรึกษาหาหรือกับผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจ ซึ่งแนวความคิดนั้น คือ “การรวมกลุ่มขึ้นในชุมชน” ซึ่งน่าจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสามารถแก้ปัญหาได้ โดยตัวผมเองได้เดินทางไปในที่ต่างๆ เพื่อนำข้อมูลต่าง ๆ มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับชุมชน

      นี่คือจุดเริ่มต้นของกลุ่มทุนเล็ก ๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ของผู้ที่เข้ามาเป็นสมาชิก และเล็งเห็นถึงความสำคัญ ของการรวมกลุ่ม เพื่อประโยชน์ต่อกลุ่ม เพราะคำว่ากลุ่ม มิได้หมายถึงคนใดคนหนึ่ง แต่เพียงผู้เดียว แต่หมายถึง การเป็นเจ้าของร่วมกัน หลังจากนั้นได้มีการพัฒนาตามสถานะขึ้นเป็น “สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด” เหตุใดจึงเป็นเครดิตยูเนี่ยน เพราะเครดิตยูเนี่ยนเป็นการรวมทุกศาสนาและสาขาอาชีพ มารวมตัวกันภายใต้จิตตารมณ์ เดียวกัน เพราะทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าของ

   ความฝันของผมเป็นจริงมากขึ้น จากกลุ่มเล็ก ๆ ที่มีสมาชิกเพียงไม่กี่ราย มีเงินทุนเบื้องต้น ไม่มากนัก จากวันนั้นถึงวันนี้ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนของพวกเรา มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอให้สมาชิกได้กู้ยืม โดยไม่ต้องพึ่งพาสถาบันการเงินอื่น ๆ และเงินทุนนอกระบบ ณ วันนี้คณะผู้บริหารมองว่าในอนาคตอันใกล้นี้จะทำอย่างไรให้สมาชิกของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด แห่งนี้สมาชิกของสหกรณ์ทุกคน…“กิ่นอิ่ม นอนอุ่น มีทุนทำกิน ปลอดจากหนี้สิน และมีสวัสดิการ”