บริการของสหกรณ์

เงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง

เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป

 • เปิดบัญชีเริ่มต้นที่ 100 บาท
 • ฝากครั้งต่อไปขั้นต่ำ 20 บาท
 • ฝาก – ถอนได้ทุกวันทำการ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

 • เปิดบัญชีเริ่มต้นที่ 30,000 บาท
 • ฝากครั้งต่อไปขั้นต่ำ 1,000 บาท
 • ฝากได้ทุกวันทำการ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • เบิกถอนได้เดือนละครั้ง โดยไม่มีค่าธรรมเนียม
 • การเบิกถอนตั้งแต่ครั้งที่ 2 เป็นตั้นไปในแต่ละเดือน คิดค่าธรรมเนียมครั้งละ 50 บาท

เงินฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์

 • เปิดบัญชีเริ่มต้นที่ 1,000,000 บาท
 • ฝากครั้งต่อไปขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • ฝาก – ถอน ได้เมื่อครบกำหนดรับดอกเบี้ย
 • กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน
 • กรณีถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ยจะถูกปรับลดเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป

ปณิธานของสหกรณ์

"สหกรณ์ปราถนาให้สมาชิก กินอิ่ม นอนอุ่น มีทุนทำกิน ปลอดจากหนี้สิน และมีสวัสดิการ"
ภาวัต ศุภสุวรรณ
ประธานกรรมการ