📢 ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจ 📍 เข้าร่วมโครงการ แรงงานคืนถิ่น

📢 ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจ
📍 เข้าร่วมโครงการ แรงงานคืนถิ่น
.
🪴“ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร พัฒนาทักษะด้านการตลาดและการตลาดออนไลน์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดหลากหลายช่องทาง ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุน วัสดุการเกษตรในการฝึกอบรม” 🌾
.
👉 คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
1. เป็นผู้ที่เคยประกอบอาชีพอื่นและหันมาเป็นเกษตรกร หรือประสงค์จะเริ่มทําอาชีพเกษตรกร หรือ เป็นผู้ที่ยังไม่เคยประกอบอาชีพ /เรียนจบใหม่ ต้องการเป็นเกษตรกร
2. เป็นผู้ที่ต้องการการสนับสนุนความรู้ในการประกอบอาชีพ
.
✍️ ผู้สนใจสามารถตอบแบบสำรวจ เข้าร่วมโครงการ ผ่าน Google form : คลิก https://forms.gle/Mjri7vNhaGS1uWeT8
.
📱สอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ นางสาวแสงอุษา ส่งแสง ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สํานักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต โทร 083 634 1406
.
โดย กรมส่งเสริมสหกรณ์