วัตถุประสงค์

 1. เพื่อจัดงานพิธีมงคลสมรสของตนเอง หรือบุตรตามกฎหมาย
 2. เพื่อจัดงานพิธีอุปสมบทของตนเอง หรือบุตรตามกฎหมาย
 3. เพื่อจัดงานพิธีศพของบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรตามกฎหมาย
คุณสมบัติของผู้กู้

 • สมาชิกที่ประสงค์จะยื่นกู้ จะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยคุณสมบัติ สมาชิกผู้กู้ที่ถือในขณะนั้น
 • สะสมค่าหุ้นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 36 เดือน
 • มีประวัติการสะสมหุ้น และชำระคืนเงินกู้อย่างสม่ำเสมอ
เอกสารในการยื่นกู้ (ทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน)

 • สมุดประจำตัวสมาชิก
 • สำเนาใบมรณะบัตร สำหรับเงินกู้เพื่อจัดการพิธีศพ
 • การ์ดหรือกำหนดการหรือภาพถ่ายประกอบการจัดพิธีอุปสมบทหรือจัดงานมงคลสมรส
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านอย่างละ 1 ใบ
ขั้นตอนในการยื่นกู้

 1. ยื่นกู้ได้ทุกวันเวลาทำการ
 2. รอผลการอนุมัติเงินกู้ประมาณ 7 วัน (ขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาที่สมาชิกจัดงานพิธี)
 3. ทำสัญญาเงินกู้ นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติ
ระยะเวลาการส่งคืนเงินกู้

 • ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เสร็จสิ้นพิธี
 • กรณีไม่ชำระคืนตามกำหนด สมาชิกจะไม่สามารถกู้เงินทุกประเภทจนกว่าจะชำระคืนเงินกู้ประเภทนี้จนครบถ้วน
วงเงินให้กู้และอัตราดอกเบี้ย

 • วงเงินกู้ 5 เท่าของเงินสะสมค่าหุ้นของสมาชิก แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ย 15% ต่อปี สำหรับงานมงคลสมรส และงานอุปสมบท และอัตราดอกเบี้ย 7% ต่อปี สำหรับงานพิธีศพ