คุณสมบัติของผู้กู้

 • เป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือมีการสะสมค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 36 เดือน
 • ผ่านการอบรมสมาชิกใหม่มาแล้วไม่น้อยกว่า 360วัน (นับตั้งแต่วันที่ผ่านการอบรม)
 • มีการสะสมหุ้นและชำระคืนเงินกู้อย่างสม่ำเสมอต้องมีประวัติการชำระเงินกู้ที่ดี ไม่มีค่าปรับ
 • มีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 1 รายต้องเป็นสมาชิกสะสมหุ้นมาแล้ว 12 เดือน
 • วงเงินกู้ไม่เกิน 60,000 บาท
เอกสารในการยื่นกู้ (ทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน)

 • สมุดประจำตัวสมาชิก (เล่มสีแดง)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

กรณีผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันมีคู่สมรส ทั้งจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนต้องใช้เอกสารของคู่สมรส ดังต่อไปนี้

 • สำเนาทะเบียนสมรส(กรณีจดทะเบียน)
 • ใบมรณะบัตรคู่สมรส/ใบหย่า (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี)

*** เอกสารอย่างละ 1 ฉบับ ***

ขั้นตอนในการยื่นกู้

 1. ยื่นกู้ได้ทุกวันเวลาทำการ
 2. รอผลการอนุมัติเงินกู้ประมาณ 1 สัปดาห์(นับตั้งแต่วันที่ยื่นกู้)
 3. เซ็นต์สัญญาเงินกู้และรับคอมพิวเตอร์/โทรศัพท์ตามวันเวลาที่ทางสหกรณ์กำหนด
 4. ชำระเงินกู้ในเดือนถัดไป ตามวันเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้

***(วัน/เวลาข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามประกาศสหกรณ์ฯ)***

ระยะเวลาการส่งคืนเงินกู้

ระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 ปีหรือภายใน 36 เดือน

การผ่อนชำระ

การผ่อนชำระขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่สมาชิกยื่นกู้ และให้เป็นไปตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้ เงินกู้โครงการสินเชื่อคอมพิวเตอร์/โทรศัพท์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15% ต่อปี หากสมาชิกชำระล่าช้าจะมีค่าปรับเดือนละ 50 บาท และมีผลกับประวัติการกู้ครั้งต่อไป หากมีการติดตามทวงถาม สัญญาละ 500 บาท