กรมบัญชีกลาง เผยมีผู้รับบัตรสวัสดิการ 11.4 ล้านคน มีเงินหมุนเวียนในระบบกว่า 5 พันล้าน
สวัสดิการ คือ การช่วยเหลือสมาชิก (สมาชิกสามัญ) ของสหกรณ์ฯ  ในรูปแบบและในโอกาสต่างๆ เมื่อสมาชิกมีความเดือดร้อน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน นอกจากนี้สวัสดิการบางประเภท ก็เป็นการสร้างความมั่นคงให้เกิดแก่ครอบครัวสมาชิกในภายหน้า
โดยสมาชิกจะต้องเป็นสมาชิกที่ดี มีเครดิตดี คือ สะสมเงินค่าหุ้นเป็นประจำ กู้ยืมไปแล้วก็มีการชำระคืนอย่างสม่ำเสมอ ถ้าทำได้ดังนี้ก็จะได้รับสวัสดิการเต็มจำนวน ตามเงื่อนไขของสหกรณ์ฯ

1. สวัสดิการเงินกู้

กรณีที่สมาชิกผู้กู้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพโดยสิ้นเชิง (พิการ) ก่อนที่จะผ่อนชำระหนี้หมด และเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนที่สมาชิกมีอายุ 75 ปีบริบูรณ์ เงินกู้ที่ค้างชำระรวมดอกเบี้ย จะได้รับการคุ้มครอง ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยที่ผู้ค้ำและทายาทไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับใช้หนี้ต่อ

2. สวัสดิการเงินสะสม

กรณีที่สมาชิกเสียชีวิต เงินที่ท่านสะสมไว้ในสหกรณ์ (สมาชิกสามัญ) จะได้รับการสมทบให้อีก 200% ของเงินสะสมในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 600,000 บาท โดยจะจ่ายเงินสมทบ เงินสะสม ให้แก่ผู้รับโอนผลประโยชน์ โดยขึ้นอยู่แต่ละช่วงอายุของสมาชิก

3. สวัสดิการรับขวัญทายาท

รับขวัญทายาทตั้งแต่อยู่ในครรภ์  อายุครบ 4 ปี บริบูรณ์

สำหรับสมาชิกที่มีอายุสมาชิกตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปเมื่อสมาชิก หรือภรรยามีการตั้งครรภ์ ตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป ให้นำใบรับรองแพทย์มายืนยัน ก็สามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (สมาชิกสมทบ)ให้กับบุตรของท่าน โดยมีข้อแม้ว่าสมาชิกต้องฝากเงินให้บุตรของท่านทุกเดือนจากนั้น สหกรณ์ฯ จะสมทบฝากให้เดือนละ 50 บาท (ถ้าสมาชิกลืมฝากในเดือน สหกรณ์ฯ ก็จะไม่ได้ฝากสมทบให้) **สวัสดิการนี้ไม่สามารถเบิกถอนเงินในบัญชีออกมาใช้ได้จนกว่าจะได้รับสวัสดิการครบตามกำหนด คือบุตรอายุ 4 ปี บริบูรณ์ หากมีความจำเป็นต้องเบิกถอน สวัสดิการที่สหกรณ์สบทบให้จะสิ้นสุดลงทันทีและสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนสวัสดิการที่จ่ายไปทั้งหมด

รับขวัญทายาทใหม่เมื่อคลอด

เมื่อสมาชิก หรือภรรยาของสมาชิกได้คลอดบุตร สามารถขอรับสวัสดิการได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่คลอดบุตร

4. สวัสดิการสร้างครอบครัวใหม่

สำหรับสมาชิกที่มีอายุสมาชิกตั้งแต่ 1 ปีบริบูรณ์ ได้มีการแต่งงานเป็นครั้งแรก และมีการจดทะเบียนสมรส สามารถติดต่อขอรับสวัสดิการได้ภายใน 45 วัน นับจากวันที่จดทะเบียนสมรส

5. สวัสดิการปลอบขวัญผู้ป่วย

สำหรับสมาชิกที่มีอายุสมาชิกตั้งแต่ 1 ปีบริบูรณ์ ได้เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 3 วันติดต่อกัน สามารถนำใบรับรองแพทย์มาขอรับสวัสดิการได้ที่สหกรณ์ฯ ภายใน 90 วัน (โดยขอรับสวัสดิการได้ 3 ครั้ง/ปี โดยจำกัดโรค, อุบัติเหตุ)

6. สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก

สมาชิกที่เสียชีวิต สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกให้แก่ผู้รับโอนผลประโยชน์ ตั้งแต่ 1,000 -22,000 บาท ตามอายุของการเป็นสมาชิก
 
7. สวัสดิการกองทุนสมทบฌาปนกิจสงเคราะห์ (สก.5) (ซื้อเพิ่มเติม)
ส่าหรับสมาชิกสามัญที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป และนับตั้งแต่วันที่เป็นสมาชิกไปแล้ว 180 วัน หากท่าใดมีความสนใจต้องสมัครเป็นสมาชิกกองทุน โดยจะจ่ายเงินสมทบเป็นรายเดือน ทุกๆเดือน ตามอัตราที่เรียกเก็บต่อจานวนศพ (1 บาทต่อศพ) หรือ 300 บาทต่อเดือน
กรณีที่สมาชิกเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุจะรับรับความคุ้มครองทันที เป็นจานวนเงิน 130,000 บาท นับตั้งแต่วันที่สมาชิกรายนั้นได้รับความคุ้มครองจากชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จ่ากัด (ชสค.)
กรณีที่สมาชิกเสียชีวิตด้วยสุขภาพ จะได้รับความคุ้มครองเมื่อครบ 180 วัน นับจากวันที่ได้รับความคุ้มครองจาก ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จากัด (ชสค.) เป็นจานวนเงิน 130,000 บาท