ประเภทเงินฝาก ออมทรัพย์ ออมทรัพย์พิเศษ ออมทรัพย์ทวีทรัพย์
เปิดบัญชีครั้งแรก 100 30,000 1,000,000
ฝากครั้งต่อไป 20   1,000   100,000

(เมื่อครบกำหนดรับดอกเบี้ย)

เงื่อนไข-การถอน ถอนได้ทุกวัน ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง

ถอนมากกว่า 1 ครั้ง/เดือน (ค่าธรรมเนียม 50 บาท/ครั้ง)

-ถอนได้เมื่อครบกำหนด

-ถอนได้ก่อนกำหนดรับดอกเบี้ยเท่าเงินฝากประเภทออมทรัพย์

อัตราดอกเบี้ย 2.5% ต่อปี 3.0% – 4.0% ต่อปี 4.50% ต่อปี
ตัวอย่างดอกเบี้ย

ที่ได้รับต่อปี

100=2.50

1,000=25

10,000=250

100,000=2,500

1,000,000=25,000

30,000-200,000                         *3.00%=6,000

200,000-450,000                       *3.25%=8,125

450,001-750,000                       *3.50%=10,500

750,001-1,100,000                    *3.75%=13,125

1,100,001(ขึ้นไป)-1,500,000     *4.00%=16,000

รวมดอกเบี้ยที่ได้รับ                           =53,750

ได้รับดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

1 ล้านบาท *4.50%=45,000 ต่อปี

ดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

45,000/4=11,250 บาท