ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ออมทรัพย์พิเศษออมทรัพย์ทวีทรัพย์
เปิดบัญชีครั้งแรก10030,0001,000,000
ฝากครั้งต่อไป201,000

100,000

(เมื่อครบกำหนดรับดอกเบี้ย)

เงื่อนไข-การถอนถอนได้ทุกวัน

ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง

ถอนมากกว่า 1 ครั้ง/เดือน (ค่าธรรมเนียม 50 บาท/ครั้ง)

ถอนได้เมื่อครบกำหนด

*กรณีถอนก่อนกำหนดรับดอกเบี้ยเท่าเงินฝากประเภทออมทรัพย์

อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
2.5% 

30,000 – 200,000                         3.00%

200,001 – 450,000                       3.25%

450,001 – 750,000                       3.50%

750,001 – 1,100,000                    3.75%

1,100,001(ขึ้นไป)                          4.00%

4.50% 

การจ่ายดอกเบี้ย

ปีละครั้ง

ปีละครั้ง

ทุก 3 เดือน