สค.เคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด added 11 new photos.

3 days 2 hours ago

วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563
นายบุญจริง หนูจีนเส้ง ประธานกรรมการดำเนินงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ตจำกัด สาขาพัทลุง ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอนุรักษ์ท้องนาเกษตรอินทรีย์บ้านโคกทรายผ่อง ได้เข้ารับรางวัลชนะเลิศการประกวดข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ในงาน" มหกรรมข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุงและข้าวบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) " ณ แปลงนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง
โดยนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ตำแหน่งอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ชนะในการประกวดครั้งนี้

สค.เคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด added 33 new photos — at .

6 days 23 hours ago

คณะกรรมการดำเนินการ พร้อม เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด ผศ.บรรเจิด พฤฒิกิตติ พร้อมคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการเข้าศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กร และเยี่ยมชมสำนักสหกรณ์ฯ โดยมี รองประธานกรรมการดำเนินการ คุณจันทร์แรม ธรรมประเสริฐ พร้อมคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ ของสหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับ พร้อมผู้จัดการใหญ่ คุณชัยณรงค์ หนูจีนเส้ง เป็นผู้บรรยายความเป็นมาของสหกรณ์ฯ รวมถึง การบริหารงานสหกรณ์ และตอบข้อซักถามจากคณะผู้ศึกษาดูงาน

สค.เคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด

1 week 7 hours ago

เรียน สมาชิกทุกท่าน

👍ขณะนี้ระบบการให้บริการของสหกรณ์ ได้รับการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สมาชิกสามารถติดต่อเข้ารับบริการได้ตามปกติ

📣จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

สค.เคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด

1 week 1 day ago

📣เรียน สมาชิกทุกท่าน

👉เนื่องจากขณะนี้ระบบงานขัดข้องไม่สามารถให้บริการสมาชิกได้ตามปกติ หากระบบสามารถกลับมาใช้งานได้ปกติ สหกรณ์ฯ จะแจ้งให้ทุกท่านทราบโดยเร็ว(ซึ่งขณะนี้สหกรณ์ฯ กำลังเร่งดำเนินการแก้ไขเพื่อให้สามารถใช้งานได้)

***เพื่อการรับบริการที่สะดวก ท่านสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 076338555 ***

จึงประกาศให้ทุกท่านทราบโดยทั่วกัน
🙏สหกรณ์ฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

สค.เคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด added 7 new photos — at ห้องมุกดา ชั้น 3 อาคารสำนักงาน .

1 week 2 days ago

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 17 ครั้งที่ 17 ในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมมุกดา สำนักงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด