วัตถุประสงค์ในการกู้

เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของสมาชิกผู้กู้

คุณสมบัติของผู้กู้

เป็นสมาชิกสหกรณ์และต้องผ่านการอบรมสมาชิกใหม่มาแล้วไม่น้อยกว่า 360 วัน(นับตั้งแต่วันที่ผ่านการอบรม)

 • มีการสะสมหุ้นไม่น้อยกว่า 36 เดือน  และชำระคืนเงินกู้อย่างสม่ำเสมอต้องมีประวัติการชำระเงินกู้ที่ดี ไม่มีค่าปรับ
 • เป็นผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีครัวเรือนต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 12  เดือน
 • เป็นผู้ฝึกสะสมการออมในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อโครงการ CU Home มาแล้วอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า  10 เดือนโดยจำนวนเงินที่ฝึกฝนสะสมต้องไม่น้อยกว่าจำนวนเงินที่ส่งชำระหนี้โครงการฯต่อเดือน
เอกสารในการยื่นกู้ (ผู้กู้)

 • สมุดประจำตัวสมาชิก (เล่มสีแดง)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประชาชน  2 ชุด
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

กรณีผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันมีคู่สมรสทั้งจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนต้องใช้เอกสารของคู่สมรสดังต่อไปนี้

 • สำเนาทะเบียนสมรส(กรณีจดทะเบียน)
 • ใบมรณะบัตรคู่สมรส/ใบหย่า (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี)
ขั้นตอนในการยื่นกู้

 • ยื่นกู้ได้ทุกวันเวลาทำการ ไม่เกินวันที่ 30 ของทุกเดือน
 • เข้าร่วมประชุมเงินกู้ทุกพฤหัสบดีที่  3 ของเดือนเพื่อเข้ารับการพิจารณาจากคณะกรรมการเงินกู้เวลา 18.00น. เป็นต้นไป
 • รอผลการอนุมัติเงินกู้อีกประมาณ 1 สัปดาห์ (นับตั้งแต่วันที่ประชุมเงินกู้)
 • เซ็นต์สัญญาเงินกู้และรับเช็คตามวันเวลาที่ทางสหกรณ์กำหนด

**(วัน/เวลาข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามประกาศสหกรณ์ฯ)**

การผ่อนชำระ

การผ่อนชำระขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่สมาชิกยื่นกู้ และให้เป็นไปตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 8% ต่อปี หากสมาชิกชำระ ล่าช้าจะมีค่าปรับเดือนละ 50 บาท และมีผลกับประวัติการกู้ครั้งต่อไป  หากมีการติดตามทวงถาม สัญญาละ 500 บาท และสหกรณ์จะดำเนินการตามเห็นสมควร

ระยะเวลาการส่งคืนเงินกู้

ระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 360 เดือน

อายุผู้กู้รวมระยะเวลาผ่อนไม่เกิน  75 ปี