เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกเกิดการออมที่ยั่งยืน ให้สมาชิกกู้ยืมเมื่อจำเป็น การจัดตั้งกลุ่มอาชีพเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกประกอบอาชีพเสริม เพิ่มรายได้จัดให้มีอนุกรรมการดูแลช่วยเหลือชุมชนฝ่ายต่าง ๆ เช่น ฝ่ายส่งเสริมอาชีพ ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชนฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์

เผยแพร่การออม และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อจำเป็นกับกลุ่ม บริษัท ห้างร้านต่างๆ
จัดงานวันเครดิตยูเนี่ยนสากล เผยแพร่และแสดงพลังของขบวนการเครดิตยูเนี่ยนในประเทศไทยโดยมีงานที่สหกรณ์จัดทำ และส่งเสริมทั้งสิ้นดังนี้

  • ส่งเสริมการจัดแข่งกีฬาฟุตบอลเด็ก เยาวชน ห่างไกลยาเสพติด
  • จัดงานวันเด็ก
  • ส่งเสริมการจัดทุนการศึกษาให้กับเด็ก เยาวชน
  • ส่งเสริมการจัดงานวันผู้สูงอาย
  • จัดงานเข้าพรรษา เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
  • ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมของสมาชิก โดยการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ
  • ช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัยสึนามิ
  • จัดการช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบอุทกภัยต่างๆ
  • ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองในเรื่องสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
  • จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็ก เยาวชนและผู้สูงอายุ หมู่ ๗ ตำบลรัษฎา และบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ของชุมชน