เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงให้แก่ครอบครัวของสมาชิกผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ำประกัน

สวัสดิการเงินกู้ให้ความคุ้มครอง 2 กรณี คือ

  • เสียชีวิต ให้ความคุ้มครองเงินกู้ของสมาชิกตลอดชีวิต โดยเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนที่สมาชิกมีอายุ 75 ปีบริบูรณ์
  • ไร้ความสามารถโดยสิ้นเชิง หมายถึง การที่สมาชิกไม่สามารถทำการงานหรือประกอบอาชีพใด ๆ เพื่อรับจ้างค่าตอบแทนหรือผลกำไร ได้เลยไม่ว่าจะเป็นงานที่รับจ้างหรือการงานของตนเองพร้อมทั้งหลักฐานที่พิสูจน์การไร้ความสามารถโดยสิ้นเชิงถาวรจากแพทย์ (ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย) ที่ทำการรักษา และกรณีดังกล่าวต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการไร้ความสามารถโดยสิ้นเชิงถาวรด้วย คือ
    1) วิกลจริต ไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
    2) เป็นอัมพาตที่อวัยวะส่วนใหญ่ของร่างกาย จนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลยและไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
    3) สูญเสียอวัยวะ คือ ตาบอดสนิททั้ง 2 ข้าง และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป หรือเสียมือหรือเท้า 2 แห่ง โดยการตัดออกที่เหนือข้อมือหรือข้อเท้า โดยการไร้ความสามารถโดยสิ้นเชิงถาวรดังกล่าวข้างต้นจะต้องเกิดก่อนอายุ 75 ปีบริบูรณ์ และเมื่อสมาชิกได้รับความคุ้มครองจากสวัสดิการเงินกู้ในฐานะไร้ความสามารถโดยสิ้นเชิงถาวรแล้ว จะไม่มีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองอีก

1. ยอดเงินกู้ค้างชำระของสมาชิกมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครอง
2. ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากเงินกู้ค้างชำระ โดยนับตั้งแต่วันที่ชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายถึงวันที่สมาชิกเสียชีวิตหรือไร้ความสามารถโดยสิ้นเชิง แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 180 วัน
3. เงินผลประโยชน์สูงสุดที่สวัสดิการเงินกู้จะจ่ายให้สมาชิกแต่ละรายเมื่อรวมเงินต้นและดอกเบี้ยที่เกิดขี้นต้องไม่เกินวงเงินคุ้มครอง
4. ความคุ้มครองที่สมาชิกจะได้รับ ตามตารางต่อไปนี้

ตารางอัตราร้อยละของวงเงินชดเชยแต่ละช่วยอายุ ช.ส.ค.

อายุสมาชิก

(ณ วันที่รับเงินกู้)

วงเงินคุ้มครอง

(ร้อยละ)

ไม่เกิน 69 ปีบริบูรณ์100
ปีที่ 70 ปี – 75 ปีบริบูรณ์40

หมายเหตุ      หนี้เงินกู้นั้นต้องเกิดก่อนที่สมาชิกอายุ 75 ปีบริบูรณ์เท่านั้น