สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด
68/901 หมู่ 7 ถนนศรีสุทัศน์ ตำบลรัษฎา
อำเภอ เมือง จังหวัด ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 076-338555 โทรสาร 076-338599